Vedtekter

UGLAHUSET FAMILIEBARNEHAGE

                                                             Mors gode råd

   Og ikkje putt

      erter i nasen

            mens eg er borte!

              sa mor vår og gjekk

 

            Det hadde vi aldri

        tenkt på før, så

  det gjorde vi

                                                                        av Marit Tusvik

 

    Vedtekter for Uglahuset Familiebarnehage:     Gjelder fra 01.01.2020.

 

Eierforhold:


Uglahuset Familiebarnehage er en privateid barnehage med 6 plasser for barn

mellom 11 måneder og 3 år.


    Eierform: DA (delt ansvar).


    Eiere:  Lise Jonsson og Torstein Jarwson.

    Adresse: Per Sivles vei 23, 7024 Trondheim

    

    Tlf: 91 18 92 25


    Eiere har økonomisk og administrativt ansvar. Lise Jonsson er utdannet barnehagelærer, og   

    har også det pedagogiske ansvar.


    E-post adresse: post@uglahuset.no

 

Formål:


Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.     

 

Bemanning:

           

Begge eiere er ansatt i 100 % stilling. Barnehagen har vikarordningÅpningstider / ferier


Familiebarnehagen holdes åpen fem dager i uken fra 07.30 til 16.30, f.o.m. mandag t.o.m. fredag. Barnehagen er feriestengt i juli, romjulen og påskeuken.

Det inngår 5 planleggingsdager i året.

 

Opptak / oppsigelser


Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune v/Oppvekstkontoret. Søknad om opptak må gjøres på Trondheim kommunes nettsider: www.trondheim.kommune.no

 

    Plassen beholdes inntil plassen blir sagt opp.

    Plassen beholdes ut det barnehageåret barnet fyller 3 år.

 

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneds varsel, regnet fra den første i måneden. Oppsigelse kan gis ved manglende betaling.

 

       

Opptakskrets: Barn bosatt i Trondheim kommune.


Opptak av barn til ledige plasser skjer etter søknad, med søknadsfrist 1.mars.

Opptaket foretas av Oppvekstkontoret, og plassene fordeles til barn bosatt i Trondheim kommune.

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:


Hovedopptak:


Barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år.

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."


Felles for Trondheims-barnehagene:


1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.


Overflyttingsopptak:


- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar


Felles for Trondheims-barnehagene:


1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som fyller 3 år i løpet av året som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad prioriteres.


Suppleringsopptak:


- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.


Felles for Trondheims-barnehagene:


1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.Foreldrebetaling:


Eiere fastsetter foreldrebetaling etter kommunens vedtekter. Prisen gjelder for et år om gangen.

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis innen den første hver måned. Det betales for 11 måneder.

Følgende satser gjelder for Uglahuset familiebarnehage pr. 01.01. 2020:41 timer eller mer:  ‭3 135‬ kroner


Kostpenger:                200 kroner
Søskenmoderasjon:

For familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderasjon på 30 % for barn nr. 2 ,

og  50 % for barn nr. 3 osv.

       

       Familier med barn i barnehage og SFO, gis 25 % moderasjon for hvert av barna i             

       SFO. Moderasjon gis på de rimeligste plassene.


 

Moderasjon på økonomisk grunnlag:


Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag. Betaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter og utgifter må følge med søknaden. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens satser for livsopphold. Dersom det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag, gis det ikke søskenmoderasjon.

 

Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringslovens § 5-7:


Det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven for de timene de mottar denne hjelpen.

 

Moderasjon for barn med utsatt skolestart:


Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20 timer pr. uke.

         

Barnehagens oppholdsareal:

           

            Sokkel: 80m2 . Vindfang, gang, stue / kjøkken, soverom og bad/stellerom

            1. etasje: 56m2. Vindfang, gang, stue, kjøkken og toalett.

           

            Uteareal: 300m2. På egen tomt med gjerde rundt lekeområdet


 

      Foreldresamarbeid:

             Foreldresamtaler finner sted etter avtale, ønske og behov.

             Foreldremøte avholdes hver høst.

             Foreldrene kan selv velge tillitsvalgt til foreldreråd.


Samarbeidsutvalget: 

Alle foreldrene er medlem av samarbeidsutvalget.

Formann velges annethvert år.


Årsplan:

 Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et

 barnehageår av gangen.

Foreldrene får årsplanen til orientering, og barnehagens årsplan blir fastsatt av barnehagens samarbeidsutvalg


     

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt:


Barnehagen skal i h.h.t. lov om barnehager følge bestemmelsene om taushetsplikt § 20

         og opplysningsplikt § 21 og § 22 til sosial- og barnevernstjenesten.


  Husdyr:


        Det gjøres oppmerksom på at familien har hund.

        Hunden Missy vil holdes adskilt fra barnegruppen, men barna kan få hilse på den.

        Missy er også med på tur.


  Vedtektenes varighet:


Vedtektene er fastsatt av eiere. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at forhold endres.

Kopi av de enhver tid gjeldene vedtekter sendes kommunen.

Og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.


 

        Barnehagen har utarbeidet et  internkontrollsystem.

 

 

      Samarbeidsbarnehage: Dalgård familiebarnehage

 

      Forsikring: Barnehagen har forsikret barna for ulykke/skade/død.
                         Lise Jonsson

                              Styrer                              Trondheim, 01.01..2020.


Missy